...
The post thumbnail

Zjawisko Dunninga-Krugera to rodzaj błędu poznawczego, w którym osoby niewykwalifikowane w danej dziedzinie mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności, podczas gdy osoby wysoko wykwalifikowane skłonne są do zaniżania swoich osiągnięć.

Justin Kruger i David Dunning z Uniwersytetu Cornella, którzy opisali to zjawisko, zauważyli, że wcześniejsze badania sugerują, iż ignorancja często prowadzi do większej pewności siebie niż wiedza. Postawili oni hipotezę, że osoby niekompetentne w jakiejś dziedzinie mają trudność w:

  • Rozpoznaniu swojego niskiego poziomu umiejętności,
  • Prawidłowej ocenie swojego poziomu umiejętności,
  • Prawidłowej ocenie poziomu umiejętności innych,
  • Uznaniu swojego niskiego poziomu umiejętności dopiero po odpowiednim treningu.

Aby zbadać tę hipotezę, przeprowadzili serię eksperymentów na studentach swojej uczelni, sprawdzając ich samoocenę w zakresie myślenia logicznego, znajomości gramatyki i poczucia humoru. Wyniki testów zostały pokazane uczestnikom, a następnie poproszono ich o oszacowanie swojego poziomu. Okazało się, że grupa kompetentna oceniła swoje umiejętności prawidłowo, podczas gdy grupa niekompetentna wciąż je przeceniała.

EFEKT DUNNINGA KRUGERA

Artefakty statystyczne

Artefakty statystyczne to zjawiska, które mogą wystąpić w wynikach badań naukowych, prowadząc do fałszywych lub mylących wniosków. W kontekście zjawiska Dunninga-Krugera mogą one wpływać na sposób, w jaki interpretujemy samoocenę i umiejętności.

W badaniach nad zjawiskiem Dunninga-Krugera artefakty statystyczne mogą powstać na różnych etapach badania, od zebrania danych po analizę i interpretację wyników. Na przykład, jeśli próba badawcza jest niewystarczająco reprezentatywna lub zbyt mała, to wyniki mogą być zniekształcone i nieodpowiednio odzwierciedlać rzeczywistość. Ponadto, nieprawidłowe metody zbierania danych lub niedokładne pomiary mogą prowadzić do wystąpienia artefaktów statystycznych.

W kontekście samooceny umiejętności, artefakty statystyczne mogą obejmować błędne interpretacje wyników testów lub ankiet, które są podstawą do oceny kompetencji. Na przykład, jeśli test jest zbyt krótki lub źle zaprojektowany, może nie być w stanie dokładnie zmierzyć poziomu umiejętności badanych osób. Ponadto, błędne interpretacje statystyczne lub nieuwzględnienie istotnych zmiennych kontrolnych mogą prowadzić do fałszywych wniosków na temat związku między samooceną a rzeczywistymi umiejętnościami.

Ważne jest, aby badacze uwzględniali możliwość wystąpienia artefaktów statystycznych podczas analizy danych i interpretacji wyników. Konieczne jest stosowanie odpowiednich metod statystycznych oraz dbałość o staranne zbieranie i analizę danych, aby uniknąć fałszywych wniosków i zapewnić wiarygodność wyników badania.

Dunning i Kruger

Jak stwierdzili Dunning i Kruger, uczestnicy, którzy uzyskali najniższe wyniki w testach, znacznie przeceniali swoje umiejętności. Mimo że wyniki testów umiejscawiały ich w niskim percentylu, sami oceniali się na znacznie wyższym poziomie. W tym samym czasie osoby rzeczywiście kompetentne w danej dziedzinie zwykle nie doceniały swoich umiejętności.

Zjawisko Dunninga-Krugera, opisane przez Justina Krugera i Davida Dunninga z Uniwersytetu Cornella, jest rodzajem błędu poznawczego, w którym osoby niewykwalifikowane w danej dziedzinie mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności, podczas gdy osoby wysoko wykwalifikowane skłonne są do zaniżania swoich osiągnięć.

Badacze zauważyli, że istnieje silna korelacja między brakiem kompetencji a przecenianiem własnych umiejętności. Ignorancja często prowadzi do większej pewności siebie niż wiedza. Osoby niekompetentne w danej dziedzinie mają trudności z rozpoznaniem swojego niskiego poziomu umiejętności oraz prawidłową oceną swojej wiedzy. Ponadto mają tendencję do przeceniania swoich osiągnięć.

Aby zbadać tę hipotezę, Kruger i Dunning przeprowadzili serię eksperymentów na studentach, w których sprawdzali ich samoocenę w zakresie myślenia logicznego, znajomości gramatyki i poczucia humoru. Wyniki testów prezentowano uczestnikom, a następnie proszono ich o oszacowanie swojego poziomu umiejętności. Okazało się, że grupa kompetentna oceniała swoje umiejętności prawidłowo, podczas gdy grupa niekompetentna wciąż je przeceniała.

Dunning i Kruger zauważyli, że uczestnicy, którzy uzyskali najniższe wyniki w testach, znacznie przeceniali swoje umiejętności. Nawet jeśli wyniki testów umiejscawiały ich na niskim poziomie, sami oceniali swoje umiejętności na znacznie wyższym poziomie. W tym samym czasie osoby rzeczywiście kompetentne w danej dziedzinie zwykle nie doceniały swoich umiejętności.

Brak komentarzy

To comment you need to be logged in!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.